Redovna Skupština 2014

Odluka Red.skupstine 2014 usvajanje zapisnika sa Skupstine od 15.6.2013.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 14 6 2014

Spisak akcionara Goša Montaže ad na dan 04.6.2014.god. us.

Odluka Red.skupstine 2014 usvajanje nalaza i misljenja revizora

Odluka Red.skupstine 2014 usvajanje izvestaja NO za 2013.

Odluka Red.skupstine 2014 usvajanje izvestaja IO za 2013.

Odluka Red.skupstine 2014 raspodela dobiti za 2013.

Odluka Red.skupstine 2014 odluka o usvajanju FI za 2013.

Odluka Red.skupstine 2014 odluka o izboru preduzeca za reviziju

Zapisnik sa Redovne skupštine 14.6.2014.

Skupština Goša Montaže ad 2014. rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 14.6.2014

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu Redovne skupštine

Predlog odluke o raspodelu dobiti za 2013.godinu

Predlog za revizora Društva 2014.

Izveštaj nadzornog odbora 2013 2014

Poziv Skupština 2014.

Formular punomocja za glasanje Skupština 2014

Formular za glasanje u odsustvu Skupština 2014