Redovna Skupština 2015

Poziv

Formular punomoćja za glasanje

Formular za glasanje u odsustvu

Predlog odluke o izboru revizora za 2015.godinu

Predlog Izveštaja o radu Nadzornog odbora

Predlog Odluke o raspodeli dobiti za 2014.godinu

Pismo rukovodstvu o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja

Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja

Pismo rukovodstvu o izvšenoj reviziji finansijskih izveštaja

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja

Konsolidovani godišnji izveštaj za 2014.godinu sa revizorskim izveštajem

Godišnji izveštaj za 2014.godinu sa revizorskim izveštajem

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice redovne skupštine

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 30.5.2015

Redovna skupština GM 30.5. 2015. Rezultati glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

Zapisnik sa redovne Skupštine Društva – 30.5.2015.