GOŠA MONTAŽA ad

90 godina iskustva je utkano je svuda oko Vas


OGLASI

‘’GOŠA MONTAŽA’’ AD BEOGRAD

OGLAŠAVA

PONOVLJENI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNE ZGRADE U ULICI NIKOLE PAŠIĆA 11, VELIKA PLANA

(BIVŠA UPRAVNA ZGRADA GIK ”SVETA MLADENOVIĆ”)

Obrazloženje:

Imenovana komisija je razmotrila sve pristigle ponude do 07.12.2017. do 14h i odbacila ponuđene cene kao neodgovarajuće jer su ispod prihvatljivog praga i procenjene vrednosti utvrđene od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Poslovna zgrada se nalazi u centru Velike Plane, ulica Nikole Pašića 11, ukupne površine 763 m2 koja se sastoji: od suterena za ugostiteljske namene od 93 m2, lokala u prizemlju od 71 m2 i kancelarijskog prostora na spratu površine 599 m2 , na kat. parceli 1568/2 KO Velika Plana 1. Sama zgrada poseduje parking mesta u dvorištu zgrade, kompletnu infrastrukturu I priključak na toplovodnu mrežu. Pogodna za različite namene i delatnosti. Pokrenut je postupak za dobijanje dozvole za nadogradnju na osnovu statičke ekspertize na nadogradnju još 3 etaže.

Pravo na dostavljenje ponuda imaju sva pravna i fizička lica,a

kriterijum je najviša ponuđena cena.

Potrebno je da Ponuda bude adekvatno zapečaćena sa naznakom:

PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA

-ne otvarati-

i dostavljena na adresu:

GOŠA MONTAŽA AD

Industrijska 70

11420 Smederevska Palanka

Krajnji rok za dostavljanje ponuda po ponovljenom pozivu je 15.12.2017.god. do 14:00 časova.

Ponuđač, čija Ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija, je u obavezi da u roku od tri (3) dana od dana prijema pismenog obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude, zaključi Predugovor sa Prodavcem i uplati kaparu u visini od 10% od vrednosti usvojene ponude na račun Goša Montaža AD Beograd koji će biti naveden u Predugovoru.

Bliže informacije mogu se dobiti putem telefona.

Direkcija: 026/310-476 Borjanka Sretenović dipl.građ. inž

Objekat se može pogledati svakog radnog dana u periodu od 07 – 15h, uz prethodnu najavu na telefon 026/515-959

GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD

Generalni direktor.

Branko Šljivar dipl.inž.maš. s.r