Redovna Skupština 2016

Skupština 2016 Zapisnik 11.6.2016.

Skupština 2016. donete odluke 11.6.2016.

Skupština 2016. Komisija za glasanje, Izveštaji o spisku učesnika i rezultatima glasanja

SPISAK AKCIONARA OD 01.6.2016.GODINE

REVIZOR IZVEŠTAJ 2015. GOŠA MONTAŽA VELIKA PLANA
Predlog odluke o raspodeli dobiti za-2015
Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora i utvrđivanju naknada za njihov rad – tačka 9 dnevnog reda Skupštine
Predlog odluka o razrešenju članova nadzornog odbora tačka 8 Skupštine
Predlog Komisije za reviziju o izboru revizora za 2016.godinu – tačka 4 dnevnog reda redovne Skupštine
Poziv za redovnu skupštinu 2016.
Izveštaj nadzornog odbora 2015 2016
Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja – tačka 6 za redovnu Skupštinu
Formular za glasanje u odsustvu Skupština 2016
Formular punomoćja za glasanje Skupština 2016