Redovna Skupština 2018

Polugodišnji izveštaj za 2018.

Obaveštenje o isplati dividende za 2017.godinu

Skupština 2018. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu

Skupština 2018. Odluke

Skupština 2018. Usvajanje revidiranih GFI za 2017.

Skupština 2018. Zapisnik od 09.6.2018.

Izvestaj-skupstina2018.

Skupština 2018 Izveštaj komisije za glasanje i rezultati glasanja po tačkama dn.reda

Spisak akcionara

Zapisnik sa redovne Skupštine Goša Montaža AD od 10.6.2017.

Predlog Komisije za reviziju za eksternog revizora 2018.

Formular punomocja za glasanje 2018

Formular za glasanje u odsustvu 2018

Izveštaj nadzornog odbora 2017 2018

Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2017.

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja IO sa izjavom o primeni kodeksa korp.upravljanja 09.6.2018.

Predlog odluke o imenovanju Zorana Pavlovića za člana NO

Predlog odluke o izboru revizora za 2018. i utvrđivanju naknade za njegov rad

Predlog odluke o usvajanju FI za 2017.

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu NO 09.6.2018.

Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 10.6.2017.

Poziv Skupština 2018