Skupština akcionara

SKUPŠTINA AKCIONARA

Izveštaj o održanoj sednici (003)

1. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

2. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

3. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

4. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

5. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

6. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

7. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

7.Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

8. Obaveštenje o pravu člana da bude nesaglasan

8. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

Komisija za glasanje

Odluka o imenovanju organa Društva

Odluka o izmeni osnivačkog akta

Odluka o promeni pravne forme

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Odluka o promeni pravne forme

Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora i ukidanju Izvršnog odbora

Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i ukidanju Nadzornog odbora

Odluka o udvajanju izveštaja

Odluka o usvajanju obaveštenja o pravu člana da bude nesaglasan

Zapisnik sa sednice skupštine 2023

 

Odluka o sazivanju prve vanredne sednice skupštine

1. Predlog Odluke o promeni pravne forme

2. Predlog Odluke o povlačenju akcija

3. Osnivački akt Društva Goša Montaža doo Beograd

4. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora

5. Odluka o razrešenju članova NO i ukidanju NO

6. Odluka o razrešenju članova IO i ukidanju IO

7. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

7. Odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme

8. Obaveštenje o pravu člana da bude nesaglasan

8. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa skupštine od 24.6.2021.

2.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja

3.Odluka o izboru revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad

4.Odluka o usvajanju izveštaja o radu NO

5.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom  o primeni kodeksa korp.upravljanja

6.Odluka o raspodeli dobiti

7.Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

8. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama

9.Odluka o prodaji GMI

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE

Komisija za glasanje

Zapisnik sa redovne skupštine

Odluka o sazivanju redove sednice skupštine

1.Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 24.6.2021.

2.Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja

3.Predlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad

4.Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu NO

5.Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korp.upravljanja

6.Predlog Odluke o raspodeli dobiti

7.Predlog Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

8. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama

9.Predlog Odluke o prodaji GMI

Izveštaj nadzornog odbora 2021-2022 (prilog tačka 4.)

Izveštaj o naknadama za 2021. poslovnu godinu (prilog tačka 8.)

Izveštaj revizora Goša Montaža 2021 i Godišnji finansijski izveštaj za 2021 (prilog tačka 2.)

Izveštaj revizora Goša Montaža 2021 konsolidacija i Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021 (prilog tačka 2.)

SARS 22 Formular punomocja

SARS 22 Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa Skupština akcionara 24.06.2021. (prilog tačka 1.)

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Obavestenje akcionarima 19.6.2012.

Oduka-o-sticanju-i-raspolaganju-imovinom-velike-vrednosti-Društva

obaveštenje o vrednosti akcija

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 05.6.2012.

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 06.6.2012

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012 … pdf

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012…doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 … doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Obavestenje akcionarima 19.6.2012.

Oduka-o-sticanju-i-raspolaganju-imovinom-velike-vrednosti-Društva

obaveštenje o vrednosti akcija

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 05.6.2012.

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 06.6.2012

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012 … pdf

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012…doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 … doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011