AKTI DRUŠTVA

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Finansijski izveštaj za 2019.godinu revidiran

Finansijski izvestaj za 2018 revidiran

Bilans_stanja 2017.

Bilans_uspeha 2017.

Stat_izvestaj 2017.

GOD IZVESTAJ ZA 2016

Godišnji izveštaj za 2013

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 03.4.2014

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija 07.3.2014

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija 06.3.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 28.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 18.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 07.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 05.02.2014

OBAVEŠTENJE nesaglasnim akcionarima

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 04.02.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 24.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 16.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 10.01.2014

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija 03.01.2014

Isplata II dela dividende za 2012.godinu

Konsolidovani izveštaj 30.62013

Konsolidovani polugodišnji izveštaj za 2013

Obaveštenje o isplati prvog dela dividende za 2012.godinu

Polugodišnji izveštaj GM 2013

KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ ”GOŠA MONTAŽE”AD ZA 2012. GODINU

Bilans stanja kons.2012

Bilans uspeha 2012.kons

Izveštaj o promenama na kapitalu 2012.kons

Statistički aneks 2012.kons

Napomene uz kons.FI 2012

Napomene uz kons2012.konsII

Napomene uz finansijski izveštaj

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja

Statistički aneks

Bilans stanja

Bilans uspeha

Polugodišnji izveštaj 2012

Konsolidovani polugodišnji izveštaj GM 2012

Godišnji izveštaj 2011

Poreski bilans 2011

Poreska prijava 2011

Napomene uz finansijski izveštaj 2011

Izveštaj o tokovima gotovine 2011

Izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Bilans uspeha 2011

Bilans stanja 2011

Statistički aneks 2011

Bilans stanja 2010

Bilans uspeha 2010

Promene na kapitalu

Tokovi gotovine 2010

Izvestaj i mišljenje revizora

Statistički aneks

Finansijski izveštaj za 2010

Podaci o obvezniku

Bilans stanja 2009

Bilans uspeha 2009

Promene na kapitalu

Tokovi gotovine 2009

Izveštaj i mišljenje revizora

Statisticki aneks

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2009

IZJAVE I ODLUKE

Zapisnik sa Redovne skupštine Goša Montaže ad 15.6.2013.

Odluka o izboru predsednika skupštine 15.6.2013.

Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupštine održane 09.6.2012. 15.6.2013.

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja 15.6.2013.

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2012.15.6.2013.

Odluka o izboru preduzeća za reviziju za 2013.godinu 15.6.2013.

Odluka o usvajanju izveštaja nadzornog odbora 15.6.2013.

Odluka o usvajanju godišnjih izveštaja izvršnog odbora za 2012.godinu 15.6.2013.

Odluka o raspodeli dobiti za 2012.godinu 15.6.2013.

Izveštaj komisije za glasanje Redovna skupština15.6.2013.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine 15.6.2013.

Punomoćje za glasanje 2013

Formular za glasanje u odsustvu 2013.

Odluka o sazivanju skupštine 2013Dnevni red-GOŠA MONTAŽA

Zapisnik sa redovne skupštine potpisan 09.6.2012.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ 2011

Godišnji izveštaj za konsolidovani bilans 2012.ž

Predlog odluke o raspodeli dobiti za 2012

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Obaveštenje o isplati dividende za 2011

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni događaj redovna skupština 2012

Zapisnik redovne skupštine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011

SKUPŠTINA AKCIONARA

Izveštaj o održanoj sednici (003)

1. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

2. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

3. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

4. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

5. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

6. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

7. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

7.Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

8. Obaveštenje o pravu člana da bude nesaglasan

8. tačka dnevog reda.Zapisnik o rezultatima glasanja

Komisija za glasanje

Odluka o imenovanju organa Društva

Odluka o izmeni osnivačkog akta

Odluka o promeni pravne forme

Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta

Odluka o promeni pravne forme

Odluka o razrešenju članova Izvršnog odbora i ukidanju Izvršnog odbora

Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i ukidanju Nadzornog odbora

Odluka o udvajanju izveštaja

Odluka o usvajanju obaveštenja o pravu člana da bude nesaglasan

Zapisnik sa sednice skupštine 2023

 

Odluka o sazivanju prve vanredne sednice skupštine

1. Predlog Odluke o promeni pravne forme

2. Predlog Odluke o povlačenju akcija

3. Osnivački akt Društva Goša Montaža doo Beograd

4. Odluka o razrešenju i imenovanju direktora

5. Odluka o razrešenju članova NO i ukidanju NO

6. Odluka o razrešenju članova IO i ukidanju IO

7. Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

7. Odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja promene pravne forme

8. Obaveštenje o pravu člana da bude nesaglasan

8. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara da budu nesaglasni

1.Odluka o usvajanju zapisnika sa skupštine od 24.6.2021.

2.Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja

3.Odluka o izboru revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad

4.Odluka o usvajanju izveštaja o radu NO

5.Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom  o primeni kodeksa korp.upravljanja

6.Odluka o raspodeli dobiti

7.Odluka o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

8. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama

9.Odluka o prodaji GMI

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE

Komisija za glasanje

Zapisnik sa redovne skupštine

Odluka o sazivanju redove sednice skupštine

1.Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa skupštine od 24.6.2021.

2.Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja

3.Predlog Odluke o izboru revizora za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad

4.Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu NO

5.Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju sa izjavom o primeni kodeksa korp.upravljanja

6.Predlog Odluke o raspodeli dobiti

7.Predlog Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija

8. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama

9.Predlog Odluke o prodaji GMI

Izveštaj nadzornog odbora 2021-2022 (prilog tačka 4.)

Izveštaj o naknadama za 2021. poslovnu godinu (prilog tačka 8.)

Izveštaj revizora Goša Montaža 2021 i Godišnji finansijski izveštaj za 2021 (prilog tačka 2.)

Izveštaj revizora Goša Montaža 2021 konsolidacija i Konsolidovani godišnji izveštaj za 2021 (prilog tačka 2.)

SARS 22 Formular punomocja

SARS 22 Formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa Skupština akcionara 24.06.2021. (prilog tačka 1.)

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Obavestenje akcionarima 19.6.2012.

Oduka-o-sticanju-i-raspolaganju-imovinom-velike-vrednosti-Društva

obaveštenje o vrednosti akcija

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 05.6.2012.

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 06.6.2012

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012 … pdf

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012…doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 … doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011

Godišnja skupština 2012

Obaveštenje o isplati drugog dela dividende za 2011

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija 24.8.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Obavestenje akcionarima 19.6.2012.

Oduka-o-sticanju-i-raspolaganju-imovinom-velike-vrednosti-Društva

obaveštenje o vrednosti akcija

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 05.6.2012.

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012

OBAVEšTENJE O ISPLATI DRUGOG DELA DIVIDENDE ZA 2011.GODINU – 25.9.2012.

Obaveštenje akcionarima 19.6.2012

Bitni dogadjaj redovna skupstina 2012

Skupština 09.6.2012.zapisnici o rezultatima glasanja

Zapisnik redovne skupstine GM 2012

Goša montaža konsolidovani FI statistički aneks 2011

Goša montaža konsolidovani FI napomene uz novokosolidovani FI 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o tokovima gotovine 2011

Goša montaža konsolidovani FI izveštaj o promenam na kapitalu 2011

Goša montaža konsolidovani FI bilans uspeha 2011

Goša Montaža- konsolidovani FI bilans stanja 2011.

PREDLOG KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 06.6.2012

Obaveštenje o vrednosti akcija

STATUT GM 30.5.2012

Plan poslovanja GM za prvo polugodište 2012

Odluka o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti Društva II ispravljena

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …pdf

FORMULAR ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OTKUP AKCIJA …doc

Izvestaj NO za redovnu Skupštinu akcionara 2012

Odluka o sazivanju skupštine

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012 … pdf

Punomoćje formular za redovnu godišnju skupštinu 2012…doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 … doc

FORMULAR ZA GLASANjE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ GODIŠNjOJ SKUPŠTINI 2012 …pdf

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 16.4.2011.godine

Ugovor o organizovanju akcionarskog društva GOŠA MONTAŽA, V

STATUT javnog akcionarskog društva

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o usvajanju Ugovora GOŠA MONTAŽA, V

POSLOVNIK o radu skupštine GOŠA MONTAŽA-V

Poslovnik o radu NO-GOŠA MONTAŽA, V

Odluka o raspodeli dobiti za 2011

Oduka o sticanju sopstvenih akcija Društva GOŠA MONTAŽA

Izvestaj Nezavisnog Revizora

Izjava o izmeni plana poslovanja za 2011

Bitni dogadjaj – skupstina akcionara 2011.

Odluka o izboru NO.

Odluka o izboru Predsednika skupstine 2011

Odluka o izboru UO

Odluka o izboru zamenika predsednika skupstine 2011

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta

Odluka o raspodeli dobiti.

Odluka o sticanju sopstvenih akcija

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2011

Odluka o usvajanju izvestaja o radu Generalnog direktora

Odluka o usvajanju izvestaja UO za 2011

Odluka o usvajanju revizorskog izvestaja za 2011

Izvod iz finansijskih izvestaja za 2010

Izjava o setomesecnom planu proizvodnje za drugo polugodiste 2011

PERIODIČNI IZVEŠTAJI

POVREMENE INFORMACIJE